Jak długo żyjesz z Glivec?

912 viewsZdrowie
0
0 Comments

Jak długo żyje się biorąc lek Glivec? Jakie macie doświadczenia po diagnozie i stosowaniu leku??

Produkt leczniczy Glivec jest wskazany w leczeniu
• dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową
(ang. Chronic Myeloid Leukaemia – CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy
nie kwalifikują się do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu.
• dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z CML Ph+ w fazie przewlekłej, gdy leczenie
interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu przełomu
blastycznego.
• dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną
z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapią.
• dorosłych pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenie Ph+ ALL w monoterapii.
• dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang.
myelodysplastic/myeloproliferate – MDS/MPD) związanymi z rearanżacją genu receptora
płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. platelet-derived growth factor receptor – PDGFR).
• dorosłych pacjentów z zaawansowanym zespołem hipereozynofilowym (ang. Hypereosinophilic
Syndrome – HES) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (ang. Chronic Eosinophilic
Leukemia – CEL) z rearanżacją FIP1L1-PDGFR.

Glivec jest wskazany w
• leczeniu dorosłych pacjentów ze złośliwymi, nieoperacyjnymi i (lub) z przerzutami, Kit (CD
117) dodatnimi nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego (ang. Gastrointestinal
Stromal Tumors – GIST).
• leczeniu adjuwantowym dorosłych pacjentów z istotnym ryzykiem nawrotu po zabiegu
usunięcia Kit (CD 117)-dodatnich nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego
(GIST). Pacjenci z małym lub bardzo małym ryzykiem nawrotu nie powinni otrzymywać
leczenia adjuwantowego.
• leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi włókniakomięsakami skóry (ang.
dermatofibrosarcoma protuberans – DFSP) oraz dorosłych pacjentów z nawracającymi i (lub) z
przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego.

Paweł Answered question 21 marca 2023
0

Lek Glivec (imatinib) jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka krwi, takich jak przewlekła białaczka szpikowa oraz niektóre rodzaje guzów układu pokarmowego i tkanek miękkich. Czas przeżycia pacjentów stosujących Glivec zależy od wielu czynników, takich jak stadium choroby, wiek, stan zdrowia pacjenta i odpowiedź na terapię.

Paweł Answered question 21 marca 2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.